முன்று உலக சினிமா : Russian Ark (2002)/Citizen Kane (1941)/Cinema Paradiso (1988)