மிகச்சிறந்த தன்னம்பிக்கையூட்டும் படம் - It’s a Wonderful Life (1946)