சுவாரஸ்யமான பிளாக் விடோ(black widow) திரைப்படக் கதை கோட்பாடு பற்றிய விவரங்கள்..