கடிகார முள்ளை திரும்பி, நரையை மறைக்க உதவும் 5 இயற்கை குறிப்புகள்