28 ఉత్తమ గాలి శుద్ధీకరణ మొక్కలను ( ఇండోర్/ అవుట్డోర్ ) నాసా వర్గీకరించింది.