வாயில் நீர் ஊறவைக்கும் இந்தோரின் சராபா பஜார் தெரு உணவுகள்