இந்த மழைக்காலத்தில் மலர்களின் பள்ளத்தாக்கை ஏன் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும்