கள்ளக்காதலன் முன்பு மேலாடை இல்லாமல் நின்ற இளம்பெண்.