*ભગવાન👑 પણ રડી પડ્યા*. *જ્યારે મેં કહ્યું કે* *એ મારો 👄પ્રેમ નઈ પણ✨ *મારા😕 દિલ❤ નો ટુકડો હતો.