పొట్ట దగ్గర కొవ్వు ఉందా? ఇలా చేస్తే కొవ్వు కరిగిపోతుంది !!!