பழுத்த மிளகாய் பூண்டு கோழி வறுவல் ரெட் சில்லி கார்லிக் சிக்கன் ஃப்ரை