சத்துக்கள் கொட்டிக்கிடக்கும் கொண்டை கடலை புலாவ் செய்து பாருங்க !!!