வேக்சிங் செயல்முறையின் வலியை போக்குவதற்கான எளிய வழிமுறைகள்