హైపర్ ఆది పంచ్ వింటుంటే ఒకప్పుడు బానే ఉన్నా ?? ఇప్పుడు మాత్రం సీన్ రివర్స్ అవుతుంది ...తెలుసుకోండి ?