தோர் கேரக்டரில் நடாலி போர்ட்மேன் நடிக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகாலமாக நான் ஆசைப்பட்ட ஒன்று!