இரண்டாம் சீஸன் வெளிவரும் முன்பு சேக்கர்ட் கேம்ஸில் இருக்கும் மறக்கமுடியாத காட்சிகளுக்கான ஒரு பார்வை