தினமும் இலவங்கப்பட்டை தூள் தண்ணீரை குடிக்க காரணங்கள்: