ரக்ஷா பந்தனின் பரவசத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கும் இனிப்பு வகைகள்: