உணவு மற்றும் அழகுசாதனப் பொருட்களில் உள்ள இந்த இரசாயனங்கள் ஆபத்தானவை அல்ல!