ஃபாஸ்டிங் முறையை கடைபிடிப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது