జియో ఫైబర్ ప్రణాళికలు, బుకింగ్, ధరలు, ఆఫర్లు, వేగం మరియు ఇతర వివరాలు....