"ఏరోప్లేన్స్ ఈ ప్రాంతాల మీద నుంచి ఎగరవు" - ఎందుకో తెలుసా