பருவ மழைக்காலங்களில் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கு தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்