మన లైఫ్ స్టయిల్ (జీవనశైలి) వల్ల మన హెల్త్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుందో మీకు తెలుసా?