ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചറിന്റെ 'ഫൈറ്റ് ക്ലബ്' എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ.