ஆண்களின் முடி கொட்டுதல் பிரச்சனையை தீர்க்க எளிமையான டிப்ஸ்கள்: